Verkoopsvoorwaarden

Dit is de website van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw

Adres: Boomstraat 1, 2880 Bornem
BTW nummer: BE 0408.333.673

Verkoopsvoorwaarden online bestellingen

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Recht op weigering

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Identificatie van de gebruiker

Een onlinebestelling wordt door Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar infobalie(s).

Prijszetting van de producten

De prijzen waaraan Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Verzendkosten

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of het buitenland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Laattijdige levering

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

Herroepingsrechts

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen de goederen, voorzien van de factuur, terug te zenden naar Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland,Boomstraat 1, 2880 Bornem. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

Problemen of klachten

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland te melden. Klachten zullen door Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan.

Enkel schriftelijke klachten gericht aan de verkoopdienst zullen door Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven). In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

Bewijsmiddelen

De gebruiker en Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw door partijen worden aanvaard als bewijs.

Prijzen

Alle prijzen worden weergegeven exclusief verzend- en administratiekosten.

—————————

ALGEMENE VOORWAARDEN DAGTOCHTEN/GROEPSBEZOEKEN

1. GELDING

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten geboekt bij Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw (TKBS), tenzij anders schriftelijk overeengekomen in het reservatieformulier. Bij reservering voor een groep vanaf 20 personen spreken we van een groepsbezoek. De groep kan kiezen uit alle activiteiten (een rondleiding, een boottocht op de Schelde, een geleid bezoek aan Brouwerij Moortgat …). Bij een reservering voor minder dan 20 personen spreken we van een rondleiding en handteren andere prijzen!

 2. AANTAL DEELNEMERS

Het aantal deelnemers wordt zo snel mogelijk doorgegeven en dit ten laatste 7 werkdagen voor de uitstap.

 3. BINDENDE OVEREENKOMST

De reservering is definitief na ontvangst van het ondertekende reservatieformulier en betaling van het voorschot.

4.TOERISME KLEIN-BRABANT-SCHELDELAND-vzw maakt voor elke activiteit de nodige reserveringen, wijzigingen annuleringen bij de partners

De partners zijn de organisatoren van de geboekte activiteiten. De klant betaalt steeds aan TKBS en neemt geen rechtstreeks contact op met de partners.

 5. BESCHIKBAARHEID

Elke aanvraag wordt door TKBS getoetst aan de beschikbaarheid bij de partners.

 6. VERVOER

Het vervoer dient door de bezoe­kende groep zelf georganiseerd te worden en is dus bijgevolg niet inbe­grepen in de opgegeven prijzen, tenzij anders vermeld.

 7. GIDSEN

Door TKBS kunnen één of meerdere gidsen ter beschikking gesteld worden om de groepen te begeleiden. De gids dient op een afgesproken plaats opgepikt, en op dezelfde plaats teruggebracht te worden. De tijd wordt gerekend tussen de twee momenten.

De gids geeft de nodige uitleg bij de diverse bezienswaardigheden en wijst tijdens een eventuele rondrit op typische zaken. De vergoeding van de gidsen is niet inbegrepen in de opgegeven prijzen tenzij anders vermeld.

Er wordt 1 gids gereserveerd per 20 personen. Voor een rondrit of boottocht met een bus/ boot reserveren wij 1 gids per bus/boot.

Vergoeding gidsen: Basisprijs: € 60 voor elke begonnen gidsbeurt met een maximum van 2 uur. (Uitgezonderd voor gids(en) in het kasteel Marnix) Voor elk uur volgend op de eerste twee uren: € 25. Vergoeding ganse dag maximum van € 140 per gids.

De prestatie van de gids begint op het afgesproken uur. Als de groep vertraging heeft en toch de volledige rondleiding wenst, zijn de supplementen als volgt:

Van 0 tot 15 min. = € 0,

15 tot 30 min. = € 15,

31 tot 60 min. = € 25.

Na een wachttijd van 1 uur staan we voor de uitvoering van de opdracht niet meer in.

 8. PRIJZEN

De prijzen, geldig per persoon, zijn vermeld op het reservatieformulier. De prij­zen zijn geldig tot 31 december 2018. TKBS behoudt zich het recht voor, de prijzen, te wijzigen als gevolg van tariefwijzigingen wegens prestaties te leveren door derden.

Er worden geen kortingen toegestaan aan deelnemers die één of ander bezoek of programmadeel niet meemaken.

9. ADMINISTRATIEKOSTEN

Administratiekosten staan vermeld op het reservatieformulier.

 10. MAALTIJDEN

De maaltijden zijn meestal in de “inclusief prijs” vervat, zoniet wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de dag­programma’s. Bij de maaltijden zijn de dranken niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

 11. HOE RESERVEREN? –

– U dient minstens 3 weken vooraf te reserveren.

– U ontvangt nadien de nodige info en het reservatieformulier, alsook verdere richtlijnen over de kosten en samenkomst van de gids.

– ten laatste 7 werkdagen voor datum van uw uitstap, deelt u het juiste aantal deel­nemers mee.

– Er dient steeds betaald te worden voor het aantal ingeschrevenen, ongeacht eventuele afwezigen op de dag zelf.

 12. HOE BETALEN?

Bij het reservatieformulier wordt de wijze van betaling meegedeeld.

– De reservering wordt pas definitief na het ondertekenen van het reservatieformulier en betalen van het voorschot.

– Het voorschot dient uiterlijk binnen de 14 werkdagen na bevestiging van de reservering aan TKBS, betaald te worden.

Het voorschot is € 200 of indien het totaalbedrag kleiner is, dan wordt het volledige bedrag betaald.

– De betaling van het saldo dient minstens 10 werkdagen voor de uitstap in het bezit te zijn van TKBS

– Wanneer de betalingstermijnen niet gerespecteerd worden is TKBS gerech­tigd de prestaties te annuleren.

– Voor betalingen in Euro vanuit het buitenland worden bankkosten aange­rekend.

 13. WIJZIGINGEN

Wijzigingen in het programma of het aantal deelnemers moeten schriftelijk min 7 werkdagen voor de uitstap doorgegeven worden aan TKBS.

Als schriftelijk worden e-mails naar info@tkbs.be aanvaard.

Wijzigingen zijn mogelijk tot en met 7 werkdagen vóór de dag van het bezoek. Als door wijziging de prijs of het programma verandert, sturen we een prijswijziging door. We moeten dit document ten laatste 2 dagen, na opmaakdatum, ondertekend ontvangen hebben. Wijzigingen, minder dan 7 werkdagen voor het bezoek, worden niet toegestaan. Als TKBS de ondertekende bevestiging dienstverlening niet tijdig ontvangt, heeft TKBS het recht de reservering te annuleren. Bij wijziging minder dan 7 werkdagen voor de dagtrip worden de annule­ringsbepalingen toegepast.

14. VOUCHERS

Na ontvangst van de betaling, stuurt TKBS de vouchers op.  De klant overhandigt de vouchers aan onze partners op de dag van de activiteit. Zonder vouchers kan niet deelgenomen worden aan de activiteiten. Bij elke wijziging stuurt TKBS nieuwe vouchers op.

 15. HOE ANNULEREN?

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan TKBS gemeld te worden. Als schriftelijk worden e-mail, en brief aanvaard. TKBS stuurt steeds een bevestiging van de annulering. Bij annuleringen tot 14 dagen voor het bezoek worden enkel administratiekosten aangerekend. Vanaf 13 tot en met 7 dagen vóór het bezoek wordt 50 % van het volledige bedrag in rekening gebracht. Vanaf 6 dagen vóór het bezoek tot op de dag van bezoek of bij verzaken zonder verwittiging, wordt het totaalbedrag aangerekend.

 16. AANSPRAKE­LIJKHEID

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland v.z.w. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of eventuele tekortkomingen vanwege de partners. De v.z.w. is enkel bemiddelaar.

Het afsluiten van een reisverzekering bij een verzekeringskantoor naar uw keuze is daarom zeker te overwegen.

 17. PRIVACY

TKBS respecteert de persoonlijke levenssfeer. Daarom worden de gegevens alleen opgeslagen bij TKBS. De reservering impliceert de kennisname en de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 18. KLACHTEN EN GESCHILLEN

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden overgemaakt aan Toerisme Klein-Brabant/Scheldeland vzw, binnen de 14 dagen na het bezoek. Bij eventuele gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 19. VOORBEHOUD

Toerisme Klein-Bra­bant-Scheldeland vzw behoudt zich het recht voor om in onderling overleg met de cliënt de uurregeling of pro­gramma van de dagtocht aan te pas­sen.