Disclaimer & Privacybeleid

Je mag de website van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw en de informatie op deze website gebruiken als je jezelf akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden die hieronder gesteld zijn.

Onder « informatie » wordt verstaan: informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische of andere elementen.

1. Gebruik voor persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

2. Aansprakelijkheid

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. De informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.
Nochtans kan Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt “zonder meer” zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat u op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-website.

3. Hyperlinks naar websites van derden

De Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden.
Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Het aanbieden door Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw de inhoud of vorm die deze sites bevatten goedkeurt of dat Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerkt.

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

4. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw.

De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-site verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Het opslaan en uitprinten van informatie van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw is in het algemeen enkel toegestaan voor uw persoonlijk gebruik.
Het opslaan van informatie van de Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-site in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser).

5. Bescherming van de privacy

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw respecteert de privacy van de gebruikers van haar website.

Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via de Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-website en het gebruik dat Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website louter en alleen voor haar eigen marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland-doeleinden.

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw levert GEEN persoonlijke gegevens van haar website-bezoekers aan derden. Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.
De gegevens kunnen door Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwe diensten, producten of evenementen van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw.

In de ‘Nieuwsbrieven’ die Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden waarmee u de toezending kan annuleren.
Recht op inzage en correctie: elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen.

Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw, Boomstraat 1, 2880 Bornem.
Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden vanToerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw via e-mail gericht aan: info@tkbs.be

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.

6. Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Mechelen (België) zijn uitsluitend bevoegd.